Regulamin sprzedaży w domkach - Babie Doły

Regulamin sprzedaży usługi

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Domki Letniskowe Babie Doły, dostępny pod adresem internetowym https://babiedoly.com, prowadzony jest przez Monikę Trzebińską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 2MPRO Monika Trzebińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9580983052, REGON 369263498 adres siedziby oraz adres prowadzenia działalności ul. Rybaków 32d, 81-197 Gdynia
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów korzystających z usługi i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem kalendarza rezerwacji.

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna, firma zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach wynajmu domków letniskowych,
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 2MPRO Monika Trzebińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9580983052, REGON 369263498 adres siedziby oraz adres prowadzenia działalności ul. Rybaków 32d, 81-197 Gdynia
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący rezerwacji za pośrednictwem kalendarza rezerwacji.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usługi.
 5. Usługa noclegowa – działalność rezerwacyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://babiedoly.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach kalendarza rezerwacji),
 7. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży usługi.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego złożonych rezerwacji.
 10. Kalendarz rezerwacji - interaktywny formularz dostępny w na stronie internetowej umożliwiający złożenie rezerwacji, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Produkt – usługa noclegowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem formularza rezerwacji.

§ 3 Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Rybaków 32d, 81-197 Gdynia
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: domki@2mpro.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 690 197 987
 4. Numer fax Sprzedawcy: 58 727 00 55
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy BNP Paribas 03 1750 0009 0000 0000 3878 9759
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00 - 22:00.

§ 4 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu formularza rezerwacji spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie formularza rezerwacji nie wymaga zakładania Konta. Składanie rezerwacji przez Klienta jest możliwe przez formularz rezerwacji na stronie internetowej, telefonicznie już e-mailowo.
 3. Ceny podane w cenniku są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za dobę mnożona przez ilość dni zarezerwowanych przez klienta. Klient jest poinformowany automatycznie e-mailem w momencie złożenia rezerwacji. Warunkiem poprawnie złożonej rezerwacji jest wymagana opłata zadatku w wysokości 20% całości pobytu.

§ 5 Składanie rezerwacji w kalendarzu

 1. Aby założyć rezerwacje w kalendarzu, należy wypełnić Formularz rezerwacji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię Nazwisko, Telefon, e-miał, datę przyjazdu i datę wyjazdu, ilość osób wynajmujących domek.
 2. Dodatkowo w przypadku otrzymania faktury vat trzeba podać: nazwę firmy, adres, NIP.
 3. Poprawne złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminy pobytu i sprzedaży jak również jednoznaczne z wpłaceniem zadatku za pobyt.

§ 6 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zadatku:
 2. Płatność online – Przelewy24,
 3. Płatność przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy

§ 7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu rezerwacji przez Klienta za pomocą Formularza rezerwacji.
 2. Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji adresu poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży usługi między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. Płatności online – Klient jest zobowiązany do dokonania płatności natychmiast po dokonaniu rezerwacji, w wybranym banku.
 5. płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie do 30 dni przez terminem najpóźniej na 30 dni przed dniem przyjazdu – odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Sprzedawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych na zwrot wpłaconego zadatku przez Klienta. Na numer konta z którego został wpłacony zadatek.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji na 29 i mniej dni przed przyjazdem – pobieramy w całości wpłacony zadatek tj. 20% całego pobytu.
 3. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach ma możliwość wystawienia Vouchera na wyżej wymienioną kwotę  do wykorzystania w innym terminie.

§ 9 Reklamacja

 1. W przypadku wystąpienia błędów w złożeniu reklamacji u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji polegającej na korekcie dat rezerwacji.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez formularz rezerwacyjny są zawierane w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

690 197 987
domki@2mpro.pl

Rybaków 32D,
81-197 Gdynia

© 2022 r. polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych
wdrożenie: Brandrei.com
Wszystkie zdjęcia objęte prawem autorskim

Zobacz domki całoroczne Gdynia